D&L Corp
jquery photo gallery

Danh sách đơn vị của thư viện

Bài trích Báo, Tạp chí 154

Chứa các bài trích báo, tạp chí chuyên ngành

Giáo trình và tài liệu tham khảo về các lĩnh vực, ngành đào tạo của trường 380

Chứa các tài liệu là giáo trình và bài giảng điện tử phục vụ quá trình học tập của sinh viên trong nhà trường

Luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp 106

Chứa các tài liệu là luận văn, luận án và khóa luận tốt nghiệp của cán bộ giảng viên và sinh viên trong nhà trường và Thư viện sưu tầm

Tài liệu tham khảo về các lĩnh vực khác 152

Chứa các tài liệu tham khảo liên quan đến tài chính, kinh tế và các lĩnh vực khác trong đời sống văn hóa - xã hội

Liên kết thư viện