Luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp : [106]

Chứa các tài liệu là luận văn, luận án và khóa luận tốt nghiệp của cán bộ giảng viên và sinh viên trong nhà trường và Thư viện sưu tầm

Danh sách đơn vị con của đơn vị

Khóa luận, báo cáo thực tập tốt nghiệp [80]

Chứa các bài khóa luận thuộc các chuyên ngành kinh tế như: kế toán, Tài chính, ngân hàng,... do Thư viện sưu tầm.

Luận án tiến sỹ [5]

Chứa các tài liệu là luận án của cán bộ giảng viên và sinh viên trong nhà trường và Thư viện sưu tầm

Luận văn thạc sỹ [19]

Chứa các tài liệu là luận văn của cán bộ giảng viên và sinh viên trong nhà trường và Thư viện sưu tầm

Danh sách bộ sưu tập của đơn vị

Logo

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ [0]

Chứa các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường [2]

Chứa các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường