Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11743/1262
Title: Giáo trình Luật lao động Việt Nam
Authors: Chu, Thanh Hưởng
Keywords: Pháp luật;Luật lao động
Issue Date: 2008
Publisher: Công an nhân dân
Abstract: cuốn sách trình bày về Khái niệm Luật lao động Việt Nam; Quan hệ pháp luật lao động; Quyền hạn của công đoàn Việt Nam; thỏa ước lao động tập thể; tuyển dụNg lao động; thời giờ làm việc và thời gian nghỉ ngơi; tiền lương. bảo hiểm,...
URI: http://hdl.handle.net/11743/1262
Appears in Collections:340 Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 000000137061(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 14,31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.