Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11743/1900
Title: Phương pháp thống kê trong phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Authors: Phạm Thị kim Vân
Keywords: Tài chính
Issue Date: 2009
Publisher: Tài Chính
URI: http://hdl.handle.net/11743/1900
Appears in Collections:332 Tài chính ngân hàng

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phương pháp hệ thống kê trong phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.pdf
  • Description : 
  • Size : 8,12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.