Giáo trình và tài liệu tham khảo về các lĩnh vực, ngành đào tạo của trường : [380]

Đơn vị này chứa các tài liệu là giáo trình và bài giảng điện tử phục vụ quá trình học tập của sinh viên trong nhà trường

Collections in this community

Logo

320 Lý luận chính trị [37]

Chứa những tài liệu phục vụ giảng dạy của khoa Lý luận chính trị

Logo

330 Kinh tế [39]

Chứa những tài liệu phục vụ giảng dạy của Khoa Kinh tế cơ sở

Logo

332 Tài chính ngân hàng [43]

Chứa những tài liệu phục vụ giảng dạy của khoa Khoa tài chính ngân hàng

Logo

400 Ngôn ngữ [107]

Chứa những tài liệu phục vụ giảng dạy của khoa Khoa tin học ngoại ngữ

Logo

657 Kế toán [63]

Chứa những tài liệu phục vụ giảng dạy của khoa Kế toán

Logo

658 Quản trị kinh doanh [46]

Chứa những tài liệu phục vụ giảng dạy của Khoa Kế hoạch quản trị