Luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp : [106]

Chứa các tài liệu là luận văn, luận án và khóa luận tốt nghiệp của cán bộ giảng viên và sinh viên trong nhà trường và Thư viện sưu tầm

Sub-communities in this community

Thesis [80]

This community contains the thesis of some economic subjects that collected by librarians as: accounting, finance and banking...

Doctoral Thesis [5]

This community contains the Doctorial thesis of some economic subjects that collected by librarians as: accounting, finance and banking...

Master Thesis [19]

This community contains the Master thesis of some economic subjects that collected by librarians as: accounting, finance and banking...

Collections in this community

Logo

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ [0]

Chứa các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường [2]

Chứa các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường